หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
อย 0023.1/ว 49 การประชุมชั้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1388 โครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สุะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1380 มาตราการในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1380 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.4/ว 1370 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว 1356 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่ง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1332 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
อย0023.5/ว1272 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2563รุ่นที่16-20  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1289 1-รายงานผลการเข้าดำเนินงานและรายงานติดตามการใช้เงินระบบดูแลระยะยาวด้้านสาธาณสุขสำหรับผู้สูงอายุ  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1289 2-รายงานผลการเข้าดำเนินงานและรายงานติดตามการใช้เงินระบบดูแลระยะยาวด้้านสาธาณสุขสำหรับผู้สูงอายุ  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว1296 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมววัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1293 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว 45 โครงการสื่อเพิ่มความรู้เพื่อการศึกษาภาพยนตร์ รามาวตาร เพื่อเด็กและเยาวชน  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.5/ว44 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.5/ว43 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2562  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.5/ว42 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.5/ว41 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 1209 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโบบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 39 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว1205 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562  [ 22 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 321
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40