หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
อย 0023.3/ ว 21126 ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้อกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 21118 การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว21101 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่17 พ.ศ.2562  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว20838 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  [ 3 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว 20910 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักผลไม้สดปลอดสารเคมี  [ 3 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว20900 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.4/ว 20898 การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 3 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว 20842 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพิ่มเติม  [ 3 ธ.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 20792 ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
อย 0023.3/ ว 20764 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กร  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
อย 0023.3/ ว 20759 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริกาภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ BiZ Portal  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว20686 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว20674 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว20673 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว756 มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว20615 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว20597 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ประปาหมู่บ้าน  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว20597 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ประปาหมู่บ้าน  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/20619 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว20621 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พศ. ๒๕๖๔ โครงการงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างซ่อมแชมปรัปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 312
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40