หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
อย 0023.1/ว18201 แจ้งปิดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว18177 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023.3/18151 แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เชียวชาญด้านผู้สูงอายุ  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023./ว651 การติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว17461 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่9/2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 650 สำรวจรายขื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว18088 จัดส่งบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม และเร่งรัดการจัดข้อมูลภาติจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว18090 ขอติดตามรายงานปลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดุกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3 / ว 18092 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว649 แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว17461 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 17987 โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรุบปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 17989 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กรณีปรับปรุง  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3 / ว 17986 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan- e MENSCR ปีงบประมาณ 2563  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 17970 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 17969 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว17966 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรีนยแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 645 รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS ณ 30 กันยายน 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
อย 0023.2/ว 643 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตำแหน่งสายงานผู้บริหารง่างครบหกสิบวัน  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
อย 0023.2/ว 17910 โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ ๕๓ - ๖๒  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 301
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40