หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเต้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว77 ขอความร่่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กแล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
อย0023.3/ว73 สารเนื่งในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2566)  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.4/ว 72 ติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว70 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.2/ว 65 ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมในการขึ้นบัญชีของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.5/710 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อย 0023.1/ว 1318 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.4/ว 63 แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.1/ว 54 ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเรียนรู้เส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.3/ว 64 ขอความอรุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมดำ้นินงานสู๋เมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.3/ว62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อย 0023.2/ว 663 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
อย0023.3/ว60 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.5/ว625 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อย 0023.2/ว 53 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.4/ว 52 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.3/ว51 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.3/ว50 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อย 0023.1/ว 47 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
อย 0023.5/ว43 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค. 65  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 528
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40