หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
 
 
   
   
   
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ม.2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 335 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 346 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 366 
   
 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
เรื่องคำแถลงนโยบายของนายก [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
เรื่องการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ครั้งแรก วันอังคารที่ 4 มกราค [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าครั้งแรก วันอังที่ 4 ม [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
เรื่อน ประชาชนทุกท่านตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสมาองค์การบริหารส [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 131 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็ก [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 128 
ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอ/เขต [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 165 
เรื่อง ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 13 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 140 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง กำหนดสถานที [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 138 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จัง [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 131 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 115 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 234 
เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดองค์การส่วนตำบลน้ำเต้าด้ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 160 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัต [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 220 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (เฉพาะองค์ก [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 299 
 
 
 
วัดบางปลาหมอ (หลวงปู่สุ่น)
 
 
   
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
 
 
   
 
อย 0023.3/ว979 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/ว942 โครงการฝึกอบรม ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามหนังสือ ว 845 และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.4/ว 865 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
 
 
   
 
แนะนำ : ราย ชื่อ บริษัทรับสร้างบ้าน อยุธยา (20 ธ.ค. 2564)    อ่าน 23  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 291  ตอบ 0  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเต้า พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40