หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเฉลิมชัย เกิดพิทักษ์
ประธานสภา อบต.น้ำเต้า
 


นายเที่ยง สว่างญาติ
รองประธานสภา อบต.น้ำเต้า


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
 
 


นายสุวิทย์ วิทูรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ ๑ ตำบลน้ำเต้า


นายไพรัตน์ บัวหอม
สมาชิกสภา หมู่ ๑ ตำบลน้ำเต้า


นายบุญชู กิจพัตน์
สมาชิกสภา หมู่ ๒ ตำบลน้ำเต้า


นางสาวสมลักษณ์ กล่อมกมล
สมาชิกสภา หมู่ ๓ ตำบลน้ำเต้า


นายรังสรรค์ เกตุสงฆ์
สมาชิกสภา หมู่ ๔ ตำบลน้ำเต้า


นายสุภากร เอกตระกูล
สมาชิกสภา หมู่ ๔ ตำบลน้ำเต้า


นายสมใจ เอกศิลป์
สมาชิกสภา หมู่ ๕ ตำบลน้ำเต้า


นางเกษม บัวศรี
สมาชิกสภา หมู่ ๕ ตำบลน้ำเต้า


นายสิทธิชัย จัดแจง
สมาชิกสภา หมู่ ๖ ตำบลน้ำเต้า


นายอนุชา ไกรสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ ๖ ตำบลน้ำเต้า


นางวรรณา โพธิดะนุช
สมาชิกสภา หมู่ ๗ ตำบลน้ำเต้า


นายปรีชา ไกรจิตต์
สมาชิกสภา หมู่ ๗ ตำบลน้ำเต้า
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40