หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเฉลิมชัย เกิดพิทักษ์
ประธานสภา อบต.น้ำเต้า
 


นายเที่ยง สว่างญาติ
รองประธานสภา อบต.น้ำเต้า


นางสาวฐณัฏญ์กฤตา นาชิน
เลขานุการสภา อบต.น้ำเต้า
 
 


นายกมล ปี่ไทย
สมาชิกสภา หมู่ ๘ ตำบลน้ำเต้า


นางสมพร ประสันทะวงษ์
สมาชิกสภา หมู่ ๘ ตำบลน้ำเต้า


นายณัฐพนธ์ พัวศิริมิตร
สมาชิกสภา หมู่ ๑ ตำบลทางช้าง


นายสรรเสริญ สีดาวเรือง
สมาชิกสภา หมู่ ๑ ตำบลทางช้าง


นายสมยศ ศรีคำ
สมาชิกสภา หมู่ ๒ ตำบลทางช้าง


นายมาโนชย์ ผึ่งผาย
สมาชิกสภา หมู่ ๒ ตำบลทางช้าง


นายละเอียด โรจนบุรานนท์
สมาชิกสภา หมู่ ๓ ตำบลทางช้าง


นายประเสริฐ ศรีชาติ
สมาชิกสภา หมู่ ๓ ตำบลทางช้าง


นางปรารถนา หอมขจร
สมาชิกสภา หมู่ ๔ ตำบลทางช้าง


นางก้านก่อง ไพรศรี
สมาชิกสภา หมู่ ๔ ตำบลทางช้าง


นายสุรินทร์ อินใจดี
สมาชิกสภา หมู่ ๕ ตำบลทางช้าง


นายสามารถ วงศ์สวัสดิ์
สมาชิกสภา หมู่ ๕ ตำบลทางช้าง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40