หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเฉลิมชัย เกิดพิทักษ์
ประธานสภา อบต.น้ำเต้า
 


นายเที่ยง สว่างญาติ
รองประธานสภา อบต.น้ำเต้า


นางสาวฐณัฏญ์กฤตา นาชิน
เลขานุการสภา อบต.น้ำเต้า
 
 


นางขวัญใจ การสมวรรณ์
สมาชิกสภา หมู่ ๖ ตำบลทางช้าง


นางสุรีย์ ด้วงวิเศษ
สมาชิกสภา หมู่ ๑ ตำบลวัดตะกู


นายเฉลิม เกิดมาลัย
สมาชิกสภา หมู่ ๒ ตำบลวัดตะกู


นางยุพิน ชัยประภา
สมาชิกสภา หมู่ ๒ ตำบลวัดตะกู


นายจำเนียร โพธิ์สุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ ๓ ตำบลวัดตะกู


นายปรมัตถ์ เข็มทอง
สมาชิกสภา หมู่ ๓ ตำบลวัดตะกู


นายสรรค์ชัย โรจนบุรานนท์
สมาชิกสภา หมู่ ๔ ตำบลวัดตะกู


นายจักรพันธ์ ทองคำ
สมาชิกสภา หมู่ ๕ ตำบลวัดตะกู


นายไพฑูย์ ทรัพย์มาก
สมาชิกสภา หมู่ ๕ ตำบลวัดตะกู


นายสมยศ เอกพัฒน์
สมาชิกสภา หมู่ ๖ ตำบลวัดตะกู


นายเจด็จ ศรีมันตะ
สมาชิกสภา หมู่ ๖ ตำบลวัดตะกู


นายบุญชอบ ทองสีจัด
สมาชิกสภา หมู่ ๗ ตำบลวัดตะกู
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40