หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 157
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (เฉพาะองค์การส่วนตำบล) [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 235
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 180
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 165
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 170
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 174
 
 
     


 
ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2558 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 171
 


 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 172
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 152
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 144
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40