หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40