หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
   
 
 
 
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
การขออนุญาตขุดดิน
การขออนุญาตถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีป้าย
การลงทะเบียนและคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
  (1)