หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
การขออนุญาตขุดดิน
การขออนุญาตถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีป้าย
การลงทะเบียนและคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40