หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า


ว่าง

 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางชื่นนภา ปราบณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางประภาพร สุขชูศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเสกฎฐพันธ์ โชติถิรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง