หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า


นาง กชพร รัตนบุรัมย์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
 
สำนักปลัด
 


นางสาววิไลพิมพ์ กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายทิปต์ จำปาเฟื่อง
นักทรัพยากรบุคคล


นายวรชนก คงเผ่า
นิติกร


นางสาวรัตนา ไกรจิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพรทิพย์ เกิดผลหลาก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมะลิวัลย์ ศรีสุภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิไลพร พวงหิรัญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40