หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า


นางสาววิไล กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


นายทิปต์ จำปาเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวรชนก คงเผ่า
นิติกร


นายวีรพล อยู่ศรี
นักพัฒนาชุมชน


นางมะลิวัลย์ ศรีสุภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรทิพย์ เกิดผลหลาก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิไลพร พวงหิรัญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสงวน ชื่นชอบ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40