หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า


นางสาววิไลพิมพ์ กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
กองช่าง
 


นายเสกฎฐพันธ์ โชติถิรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


วา่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายประเสริฐ สุขแพทย์
พนักงานขับรถขยะ


นายสุวรรณ เรืองเวช
พนักงานประจำรถขยะ


นายสมพร เพิ่มสมบัติ
พนักงานประจำรถขยะ


นายสามารถ แกรอด
พนักงานขับรถขยะ


นายวิเชียร ปี่ไฉน
พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40