หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเต้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
ยุทศาสตร์ที่ 1
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
 
       
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
    การขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
    การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
    การกำจัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน
    การจัดทำผังเมืองรวม
    การขยายเขตคลองชลประทานเพื่อการเกษตร
    พัฒนาระบบจราจร
    สร้างศาลาพักร้อน
    สร้างหอกระจายข่าว
 
ยุทศาสตร์ที่ 2
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
 
       
    การพัฒนาอาชีพ
    การพัฒนาการศึกษา
    การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
 
ยุทศาสตร์ที่ 3
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   
 
       
    ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
 
ยุทศาสตร์ที่ 4
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม
   
 
       
    ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
    ด้านการส่งเสริมการลงทุน
 
ยุทศาสตร์ที่ 5
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   
 
       
    ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
    การกำจัดและจัดการขยะ
    การควบคุมมาตรฐานความดังเสียง
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40