หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 

   
 
       
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
    การขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
    การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
    การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
    การกำจัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน
    การจัดทำผังเมืองรวม
    การขยายเขตคลองชลประทานเพื่อการเกษตร
    พัฒนาระบบจราจร
    สร้างศาลาพักร้อน
    สร้างหอกระจายข่าว
 

   
 
       
    การพัฒนาอาชีพ
    การพัฒนาการศึกษา
    การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
 

   
 
       
    ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
 

   
 
       
    ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
    ด้านการส่งเสริมการลงทุน
    ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
 

   
 
       
    ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
    ด้านการส่งเสริมการลงทุน
    ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40