ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเต้า พัฒนาด้านใดมากทีสุด
ด้านคมนาคม ( 14 )
37.84%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
16.22%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 9 )
24.32%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
8.11%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 5 )
13.51%