หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
 
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
จัดให้มีการพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40